جمعه, 26 مهر 1398

عنوان : آسفالت بلوار حكیم عباس
کد خبر : ۱۸۵۶
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۱۹ 
ساعت : ۹:۳۳:۱۶

امتیاز :  ۲/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب