چهارشنبه, 20 آذر 1398

عنوان : تكمیل آسفالت باند غربی بلوار امیركبیر
کد خبر : ۱۸۶۶
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۲/۱۹ 
ساعت : ۱۲:۰:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب