شنبه, 16 فروردين 1399

    /  3
عنوان : تكمیل آسفالت باند غربی بلوار شهیدنظری
کد خبر : ۱۸۶۷
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۲/۱۹ 
ساعت : ۱۲:۲:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب