شنبه, 16 فروردين 1399

    /  5
عنوان : تسطیح ، نخاله برداری و هرس درختان پیاده رو بلوار شهید مطهری
کد خبر : ۱۸۷۱
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۳/۲۱ 
ساعت : ۱۲:۴۶:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب