سه‌شنبه, 1 بهمن 1398

عنوان : احداث جدول ضلع شرقی خیابان سلمان فارسی
کد خبر : ۱۸۷۷
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۷/۰۶ 
ساعت : ۹:۶:۱۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰



بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب