شنبه, 16 فروردين 1399

    /  3
عنوان : احداث جدول ضلع شرقی خیابان سلمان فارسی
کد خبر : ۱۸۷۷
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۷/۰۶ 
ساعت : ۹:۶:۱۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب